Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:12-17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when He had washed their feet, and taken His garments and reclined {at the table} again, He said to them, ""Do you know what I have done to you?
NA26 – Ὅτε οὖν ἔνιψεν (5656) τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν (5627) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν (5627) πάλιν, εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Γινώσκετε (5719) τί πεποίηκα (5758) ὑμῖν;
WH – οτε ουν ενιψεν (5656) τους ποδας αυτων [ και | [και] ] ελαβεν (5627) τα ιματια αυτου και ανεπεσεν (5627) παλιν ειπεν (5627) αυτοις γινωσκετε (5719) τι πεποιηκα (5758) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܩܰܠ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You call Me Teacher and Lord; and you are right, for {so} I am.
NA26 – ὑμεῖς φωνεῖτέ (5719) με διδάσκαλος καὶ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, (5719) εἰμὶ (5748) γάρ.
WH – υμεις φωνειτε (5719) με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε (5719) ειμι (5719) γαρ
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܪܰܒ݁ܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  
John 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
NA26 – εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα (5656) ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε (5719) ἀλλήλων νίπτειν (5721) τοὺς πόδας·
WH – ει ουν εγω ενιψα (5656) υμων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε (5719) αλληλων νιπτειν (5721) τους ποδας
PES – ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I gave you an example that you also should do as I did to you.
NA26 – ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα (5656) ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα (5656) ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. (5725)
WH – υποδειγμα γαρ εδωκα (5656) υμιν ινα καθως εγω εποιησα (5656) υμιν και υμεις ποιητε (5725)
PES – ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor {is} one who is sent greater than the one who sent him.
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐκ ἔστιν (5748) δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος (5660) αὐτόν.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ουκ εστιν (5719) δουλος μειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολος μειζων του πεμψαντος (5660) αυτον
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you know these things, you are blessed if you do them.
NA26 – εἰ ταῦτα οἴδατε, (5758) μακάριοί ἐστε (5748) ἐὰν ποιῆτε (5725) αὐτά.
WH – ει ταυτα οιδατε (5758) μακαριοι εστε (5719) εαν ποιητε (5725) αυτα
PES – ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܛܽܘܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain