Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:18

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I do not speak of all of you. I know the ones I have chosen; but {it is} that the Scripture may be fulfilled, ' .'
NA26 – οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· (5719) ἐγὼ οἶδα (5758) τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ, (5686) τρώγων (5723) μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν (5656) ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
WH – ου περι παντων υμων λεγω (5719) εγω οιδα (5758) τινας εξελεξαμην (5668) αλλ ινα η γραφη πληρωθη (5686) ο τρωγων (5723) μου τον αρτον επηρεν (5656) επ εμε την πτερναν αυτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain