Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:18-25

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I do not speak of all of you. I know the ones I have chosen; but {it is} that the Scripture may be fulfilled, ' .'
NA26 – οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· (5719) ἐγὼ οἶδα (5758) τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ, (5686) τρώγων (5723) μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν (5656) ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
WH – ου περι παντων υμων λεγω (5719) εγω οιδα (5758) τινας εξελεξαμην (5668) αλλ ινα η γραφη πληρωθη (5686) ο τρωγων (5723) μου τον αρτον επηρεν (5656) επ εμε την πτερναν αυτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""From now on I am telling you before {it} comes to pass, so that when it does occur, you may believe that I am {He.}
NA26 – ἀπ ἄρτι λέγω (5719) ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, (5635) ἵνα πιστεύσητε (5661) ὅταν γένηται (5638) ὅτι ἐγώ εἰμι. (5748)
WH – απ αρτι λεγω (5719) υμιν προ του γενεσθαι (5635) ινα [ πιστευητε (5725) | πιστευσητε (5661) ] οταν γενηται (5638) οτι εγω ειμι (5719)
PES – ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me."
NA26 – ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, λαμβάνων (5723) ἄν τινα πέμψω (5661) ἐμὲ λαμβάνει, (5719) δὲ ἐμὲ λαμβάνων (5723) λαμβάνει (5719) τὸν πέμψαντά (5660) με.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ο λαμβανων (5723) αν τινα πεμψω (5661) εμε λαμβανει (5719) ο δε εμε λαμβανων (5723) λαμβανει (5719) τον πεμψαντα (5660) με
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus had said this, He became troubled in spirit, and testified and said, ""Truly, truly, I say to you, that one of you will betray Me."
NA26 – Ταῦτα εἰπὼν (5631) Ἰησοῦς ἐταράχθη (5681) τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν (5656) καὶ εἶπεν, (5627) Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει (5692) με.
WH – ταυτα ειπων (5631) [ | [ο] ] ιησους εταραχθη (5681) τω πνευματι και εμαρτυρησεν (5656) και ειπεν (5627) αμην αμην λεγω (5719) υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει (5692) με
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples {began} looking at one another, at a loss {to know} of which one He was speaking.
NA26 – ἔβλεπον (5707) εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι (5734) περὶ τίνος λέγει. (5719)
WH – εβλεπον (5707) εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι (5734) περι τινος λεγει (5719)
PES – ܚܳܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
John 13:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There was reclining on Jesus' bosom one of His disciples, whom Jesus loved.
NA26 – ἦν (5713) ἀνακείμενος (5740) εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα (5707) Ἰησοῦς·
WH – ην (5707) ανακειμενος (5740) εις εκ των μαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα (5707) [ [ο] | ο ] ιησους
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
John 13:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Simon Peter *gestured to him, and *said to him, ""Tell {us} who it is of whom He is speaking."
NA26 – νεύει (5719) οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη (5751) περὶ οὗ λέγει. (5719)
WH – νευει (5719) ουν τουτω σιμων πετρος [ και λεγει (5719) αυτω ειπε (5628) τις εστιν (5719) | πυθεσθαι (5635) τις αν ειη (5722) ] περι ου λεγει (5719)
PES – ܠܗܳܢܳܐ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He, leaning back thus on Jesus' bosom, *said to Him, ""Lord, who is it?"
NA26 – ἀναπεσὼν (5631) οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει (5719) αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; (5748)
WH – αναπεσων (5631) [ | ουν ] εκεινος ουτως επι το στηθος του ιησου λεγει (5719) αυτω κυριε τις εστιν (5719)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain