Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:29-30

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For some were supposing, because Judas had the money box, that Jesus was saying to him, ""Buy the things we have need of for the feast"; or else, that he should give something to the poor.
NA26 – τινὲς γὰρ ἐδόκουν, (5707) ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν (5707) Ἰούδας, ὅτι λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον (5657) ὧν χρείαν ἔχομεν (5719) εἰς τὴν ἑορτήν, τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. (5632)
WH – τινες γαρ εδοκουν (5707) επει το γλωσσοκομον ειχεν (5707) ιουδας οτι λεγει (5719) αυτω [ | [ο] ] ιησους αγορασον (5657) ων χρειαν εχομεν (5719) εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω (5632)
PES – ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܣܒ݂ܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So after receiving the morsel he went out immediately; and it was night.
NA26 – λαβὼν (5631) οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν (5713) δὲ νύξ.
WH – λαβων (5631) ουν το ψωμιον εκεινος εξηλθεν (5627) ευθυς ην (5707) δε νυξ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain