Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 15:13

New American Standard Version
John 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends.
NA26 – μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, (5719) ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ (5632) ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
WH – μειζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει (5719) ινα τις την ψυχην αυτου θη (5632) υπερ των φιλων αυτου
PES – ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܣܺܝܡ ܚܠܳܦ݂ ܪܳܚܡܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile