Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 4:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for such people the Father seeks to be His worshipers.
NA26 – ἀλλὰ ἔρχεται (5736) ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, (5748) ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν (5692) τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ (5719) τοὺς προσκυνοῦντας (5723) αὐτόν.
WH – αλλα ερχεται (5736) ωρα και νυν εστιν (5719) οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν (5692) τω πατρι εν πνευματι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει (5719) τους προσκυνουντας (5723) αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܣܳܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܶܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܣܳܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain