Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:10

New American Standard Version
John 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews were saying to the man who was cured, ""It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet."
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, (5772) Σάββατόν ἐστιν, (5748) καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι (5658) τὸν κράβαττόν σου.
WH – ελεγον (5707) ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω (5772) σαββατον εστιν (5719) και ουκ εξεστιν (5719) σοι αραι (5658) τον κραβαττον [ | σου ]
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܀
Lexical Parser: