Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:19

New American Standard Version
John 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore Jesus answered and was saying to them, ""Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, unless {it is} something He sees the Father doing; for whatever the Father does, these things the Son also does in like manner.
NA26 – Ἀπεκρίνατο (5662) οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, οὐ δύναται (5736) υἱὸς ποιεῖν (5721) ἀφ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ (5725) τὸν πατέρα ποιοῦντα· (5723) γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, (5725) ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. (5719)
WH – απεκρινατο (5662) ουν [ [ο ιησους] | ο ιησους ] και ελεγεν (5707) αυτοις αμην αμην λεγω (5719) υμιν ου δυναται (5736) ο υιος ποιειν (5721) αφ εαυτου ουδεν [ αν | εαν ] μη τι βλεπη (5725) τον πατερα ποιουντα (5723) α γαρ αν εκεινος ποιη (5725) ταυτα και ο υιος ομοιως ποιει (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܪܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser: