Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:37

New American Standard Version
John 5:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the Father who sent Me, He has testified of Me. You have neither heard His voice at any time nor seen His form.
NA26 – καὶ πέμψας (5660) με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν (5758) περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε (5754) οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, (5758)
WH – και ο πεμψας (5660) με πατηρ εκεινος μεμαρτυρηκεν (5758) περι εμου ουτε φωνην αυτου πωποτε ακηκοατε (5754) ουτε ειδος αυτου εωρακατε (5758)
PES – ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܠܚܰܢܝ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܠܳܐ ܩܳܠܶܗ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser: