Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:28

New American Standard Version
John 6:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore they said to Him, ""What shall we do, so that we may work the works of God?"
NA26 – εἶπον (5627) οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν (5725) ἵνα ἐργαζώμεθα (5741) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
WH – ειπον (5627) ουν προς αυτον τι ποιωμεν (5725) ινα εργαζωμεθα (5741) τα εργα του θεου
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser: