Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:56-58

New American Standard Version
John 8:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Your father Abraham rejoiced to see My day, and he saw {it} and was glad."
NA26 – Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο (5662) ἵνα ἴδῃ (5632) τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν (5627) καὶ ἐχάρη. (5644)
WH – αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιασατο (5662) ινα ιδη (5632) την ημεραν την εμην και ειδεν (5627) και εχαρη (5644)
PES – ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܝ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܀
Lexical Parser:  
John 8:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews said to Him, ""You are not yet fifty years old, and have You seen Abraham?"
NA26 – εἶπον (5627) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις (5719) καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; (5758)
WH – [ | ] ουν οι ιουδαιοι προς αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχεις (5719) και αβρααμ εωρακας (5758)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܘܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܚܙܰܝܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
John 8:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am."
NA26 – (5748)
WH – ειπεν (5627) αυτοις ιησους αμην αμην λεγω (5719) υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι (5635) εγω ειμι (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile