Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:7

New American Standard Bible
Jude 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these {angels} indulged in sexual perversion and went after strange flesh, are exhibited as an example in undergoing the punishment of eternal fire.
NA26 – ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι (5660) καὶ ἀπελθοῦσαι (5631) ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται (5736) δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. (5723)
WH – ως σοδομα και γομορρα και αι περι αυτας πολεις τον ομοιον τροπον τουτοις εκπορνευσασαι (5660) και απελθουσαι (5631) οπισω σαρκος ετερας προκεινται (5736) δειγμα πυρος αιωνιου δικην υπεχουσαι (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܢܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܣܺܝܡܳܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܝܒ݂ܳܢ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile