Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:13

New American Standard Bible
Luke 10:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that occurred in you had occurred in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.
NA26 – Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν (5675) αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι (5637) ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι (5740) μετενόησαν. (5656)
WH – ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενηθησαν (5675) αι δυναμεις αι γενομεναι (5637) εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι (5740) μετενοησαν (5656)
PES – ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile