Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:37

New American Standard Bible
Luke 10:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, "The one who showed compassion to him." Then Jesus said to him, "Go and do the same."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) ποιήσας (5660) τὸ ἔλεος μετ αὐτοῦ. εἶπεν (5627) δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Πορεύου (5737) καὶ σὺ ποίει (5719) ὁμοίως.
WH – ο δε ειπεν (5627) ο ποιησας (5660) το ελεος μετ αυτου ειπεν (5627) δε αυτω [ [ο] | ο ] ιησους πορευου (5737) και συ ποιει (5720) ομοιως
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile