Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:21

New American Standard Bible
Luke 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "When a strong {man,} fully armed, guards his own house, his possessions are secure.
NA26 – ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν class="show tvm">(5748) τὰ ὑπάρχοντα class="show tvm">(5723) αὐτοῦ·
WH – οταν ο ισχυρος καθωπλισμενος class="show tvm">(5772) φυλασση class="show tvm">(5725) την εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν class="show tvm">(5719) τα υπαρχοντα class="show tvm">(5723) αυτου
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܙܰܝܰܢ ܢܶܛܰܪ ܕ݁ܳܪܬ݁ܶܗ ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܗ݈ܘ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile