Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:33

New American Standard Bible
Luke 11:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""No one, after lighting a lamp, puts it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light.
NA26 – Οὐδεὶς λύχνον ἅψας (5660) εἰς κρύπτην τίθησιν (5719) οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι (5740) τὸ φῶς βλέπωσιν. (5725)
WH – ουδεις λυχνον αψας (5660) εις κρυπτην τιθησιν (5719) [ ουδε υπο τον μοδιον | [ουδε υπο τον μοδιον] ] αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι (5740) το φως βλεπωσιν (5725)
PES – ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܐܰܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile