Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:34

New American Standard Bible
Luke 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Your eye is the lamp of your body; when your eye is clear, your whole body also is full of light; but when it is bad, your body also is full of darkness.
NA26 – λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν (5748) ὀφθαλμός σου. ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· (5748) ἐπὰν δὲ πονηρὸς , καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
WH – ο λυχνος του σωματος εστιν (5719) ο οφθαλμος σου οταν ο οφθαλμος σου απλους η (5725) και ολον το σωμα σου φωτεινον εστιν (5719) επαν δε πονηρος η (5725) και το σωμα σου σκοτεινον
PES – ܫܪܳܓ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܢܰܗܺܝܪ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile