Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:35

New American Standard Bible
Luke 11:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So watch out that the light in you is not darkness.
NA26 – σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. (5748)
WH – σκοπει (5720) ουν μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν (5719)
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile