Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:41

New American Standard Bible
Luke 11:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But give that which is within as a charitable gift, and then all things are clean for you.
NA26 – πλὴν τὰ ἐνόντα δότε (5628) ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ (5628) πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. (5748)
WH – πλην τα ενοντα (5723) δοτε (5628) ελεημοσυνην και ιδου (5640) παντα καθαρα υμιν εστιν (5719)
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܘܗܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile