Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:49

New American Standard Bible
Luke 11:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason also, the wisdom of God said, 'I will send them prophets and apostles, and {some} of them they will kill, and {some} they will persecute,
NA26 – διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, (5627) Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν (5692) καὶ διώξουσιν,
WH – δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν (5627) αποστελω (5692) εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν (5692) και διωξουσιν (5692)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile