Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:49

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 11:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason also the wisdom of God said, 'I will send to them prophets and apostles, and {some} of them they will kill and {some} they will persecute,
NA26 – διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, (5627) Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν (5692) καὶ διώξουσιν,
WH – δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν (5627) αποστελω (5692) εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν (5692) και διωξουσιν (5692)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain