Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:27

New American Standard Bible
Luke 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Consider the lilies, how they grow: they neither labor nor spin; but I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these.
NA26 – κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο (5639) ὡς ἓν τούτων.
WH – κατανοησατε (5657) τα κρινα πως αυξανει (5719) ου κοπια (5719) ουδε νηθει (5719) λεγω (5719) δε υμιν ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο (5639) ως εν τουτων
PES – ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile