Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:29

New American Standard Bible
Luke 12:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And do not seek what you are to eat and what you are to drink, and do not keep worrying.
NA26 – καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε (5719) τί φάγητε (5632) καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε·
WH – και υμεις μη ζητειτε (5720) τι φαγητε (5632) και τι πιητε (5632) και μη μετεωριζεσθε (5744)
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܦ݂ܗܶܐ ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile