Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:40

New American Standard Bible
Luke 12:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You too, be ready; because the Son of Man is coming at an hour that you do not think {He will.}"
NA26 – καὶ ὑμεῖς γίνεσθε (5737) ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε (5719) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. (5736)
WH – και υμεις γινεσθε (5737) ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε (5719) ο υιος του ανθρωπου ερχεται (5736)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile