Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:5

New American Standard Bible
Luke 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I will warn you whom to fear: fear the One who, after He has killed {someone,} has {the} power to throw {that person} into hell; yes, I tell you, fear Him!
NA26 – class="show tvm">(5680)
WH – υποδειξω class="show tvm">(5692) δε υμιν τινα φοβηθητε class="show tvm">(5680) φοβηθητε class="show tvm">(5676) τον μετα το αποκτειναι class="show tvm">(5658) εχοντα class="show tvm">(5723) εξουσιαν εμβαλειν class="show tvm">(5629) εις την γεενναν ναι λεγω class="show tvm">(5719) υμιν τουτον φοβηθητε class="show tvm">(5676)
PES – ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܩܳܛܶܠ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile