Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:57

New American Standard Bible
Luke 12:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And why do you not even judge by yourselves what is right?
NA26 – Τί δὲ καὶ ἀφ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε (5720) τὸ δίκαιον;
WH – τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε (5719) το δικαιον
PES – ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile