Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:59

New American Standard Bible
Luke 12:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I tell you, you will not get out of there until you have paid up the very last lepton."
NA26 – λέγω (5719) σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. (5632)
WH – λεγω (5719) σοι ου μη εξελθης (5632) εκειθεν εως και το εσχατον λεπτον αποδως (5632)
PES – ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile