Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:11

New American Standard Version
Luke 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a woman who for eighteen years had had a sickness caused by a spirit; and she was bent double, and could not straighten up at all.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα (5723) ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν (5713) συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
WH – και ιδου (5640) γυνη πνευμα εχουσα (5723) ασθενειας ετη [ δεκα οκτω | δεκαοκτω ] και ην (5707) συγκυπτουσα (5723) και μη δυναμενη (5740) ανακυψαι (5658) εις το παντελες
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile