Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:15

New American Standard Bible
Luke 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord answered him and said, "You hypocrites, does each of you on the Sabbath not untie his ox or donkey from the stall and lead it away to water {it?}
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, (5627) Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
WH – απεκριθη (5662) δε αυτω ο κυριος και ειπεν (5627) υποκριται εκαστος υμων τω σαββατω ου λυει (5719) τον βουν αυτου η τον ονον απο της φατνης και [ απαγων (5723) | απαγαγων (5631) ] ποτιζει (5719)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܬ݁ܰܘܪܶܗ ܐܰܘ ܚܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܡܰܫܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile