Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:30

New American Standard Bible
Luke 14:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'This man began to build and was not able to finish.'
NA26 – λέγοντες (5723) ὅτι Οὗτος ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν (5656) ἐκτελέσαι.
WH – λεγοντες (5723) οτι ουτος ο ανθρωπος ηρξατο (5668) οικοδομειν (5721) και ουκ ισχυσεν (5656) εκτελεσαι (5658)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒ݂ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile