Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:7

New American Standard Bible
Luke 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He {began} telling a parable to the invited guests when He noticed how they had been picking out the places of honor {at the table,} saying to them,
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους (5772) παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων (5723) πρὸς αὐτούς,
WH – ελεγεν (5707) δε προς τους κεκλημενους (5772) παραβολην επεχων (5723) πως τας πρωτοκλισιας εξελεγοντο (5710) λεγων (5723) προς αυτους
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܰܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܒ݁ܶܝܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile