Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:9

New American Standard Bible
Luke 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the one who invited you both will come and say to you, 'Give {your} place to this person,' and then in disgrace you will proceed to occupy the last place.
NA26 – καὶ ἐλθὼν (5631) σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας (5660) ἐρεῖ (5692) σοι, Δὸς (5628) τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
WH – και ελθων (5631) ο σε και αυτον καλεσας (5660) ερει (5692) σοι δος (5628) τουτω τοπον και τοτε αρξη (5698) μετα αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν (5721)
PES – ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܟ݂ ܘܠܶܗ ܩܪܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܗܰܒ݂ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܘܬ݂ܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܳܐܚܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile