Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:31

New American Standard Bible
Luke 15:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he said to him, 'Son, you have always been with me, and all that is mine is yours.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· (5748)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτω τεκνον συ παντοτε μετ εμου ει (5719) και παντα τα εμα σα εστιν (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܡܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile