Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:2

New American Standard Bible
Luke 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he summoned him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'
NA26 – καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω (5719) περὶ σοῦ; ἀπόδος (5628) τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ (5736) ἔτι οἰκονομεῖν.
WH – και φωνησας (5660) αυτον ειπεν (5627) αυτω τι τουτο ακουω (5719) περι σου αποδος (5628) τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη (5736) ετι οικονομειν (5721)
PES – ܘܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile