Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:2

New American Standard Bible
Luke 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "It is better for him if a millstone is hung around his neck and he is thrown into the sea, than that he may cause one of these little ones to sin.
NA26 – λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ (5748) λίθος μυλικὸς περίκειται (5736) περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ (5661) τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.
WH – λυσιτελει (5719) αυτω ει λιθος μυλικος περικειται (5736) περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται (5769) εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση (5661) των μικρων τουτων ενα
PES – ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܬ݁ܰܠܝܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile