Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he would cause one of these little ones to stumble.
NA26 – λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ (5748) λίθος μυλικὸς περίκειται (5736) περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ (5661) τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.
WH – λυσιτελει (5719) αυτω ει λιθος μυλικος περικειται (5736) περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται (5769) εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση (5661) των μικρων τουτων ενα
PES – ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܬ݁ܰܠܝܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain