Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:11

New American Standard Bible
Luke 18:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The Pharisee stood and {began} praying this in regard to himself: 'God, I thank You that I am not like other people: swindlers, crooked, adulterers, or even like this tax collector.
NA26 – Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, (5711) θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ (5748) ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·
WH – ο φαρισαιος σταθεις (5685) [ ταυτα προς εαυτον | προς εαυτον ταυτα ] προσηυχετο (5711) ο θεος ευχαριστω (5719) σοι οτι ουκ ειμι (5719) ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ουτος ο τελωνης
PES – ܘܗܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile