Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:12

New American Standard Bible
Luke 18:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I fast twice a week; I pay tithes of all that I get.'
NA26 – νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
WH – νηστευω (5719) δις του σαββατου [ αποδεκατευω (5719) | αποδεκατω (5719) ] παντα οσα κτωμαι (5736)
PES – ܐܶܠܳܐ ܨܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܥܰܣܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܩܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile