Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:7

New American Standard Bible
Luke 18:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – now, will God not bring about justice for His elect who cry out to Him day and night, and will He delay long for them?
NA26 – δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ (5661) τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ αὐτοῖς;
WH – ο δε θεος ου μη ποιηση (5661) την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων (5723) αυτω ημερας και νυκτος και μακροθυμει (5719) επ αυτοις
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܡܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile