Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:9

New American Standard Version
Luke 18:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous, and viewed others with contempt:
NA26 – Εἶπεν (5627) δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν (5748) δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην·
WH – ειπεν (5627) δε και προς τινας τους πεποιθοτας (5756) εφ εαυτοις οτι εισιν (5719) δικαιοι και εξουθενουντας (5723) τους λοιπους την παραβολην ταυτην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܘܒ݂ܳܣܶܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile