Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:12

New American Standard Bible
Luke 19:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So He said, "A nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself, and {then} to return.
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη (5675) εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν (5629) ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. (5658)
WH – ειπεν (5627) ουν ανθρωπος τις ευγενης επορευθη (5675) εις χωραν μακραν λαβειν (5629) εαυτω βασιλειαν και υποστρεψαι (5658)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile