Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:2,5, 8

New American Standard Bible
Luke 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a man called by the name of Zaccheus; he was a chief tax collector and he was rich.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος (5746) Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν (5713) ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος.
WH – και ιδου (5640) ανηρ ονοματι καλουμενος (5746) ζακχαιος και αυτος ην (5707) αρχιτελωνης και αυτος πλουσιος
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܙܰܟ݁ܰܝ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܪܰܒ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus came to the place, He looked up and said to him, ""Zaccheus, hurry and come down, for today I must stay at your house."
NA26 – καὶ ὡς ἦλθεν (5627) ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας (5660) Ἰησοῦς εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας (5660) κατάβηθι, (5628) σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ (5904) με μεῖναι. (5658)
WH – και ως ηλθεν (5627) επι τον τοπον αναβλεψας (5660) [ [ο] | ο ] ιησους ειπεν (5627) προς αυτον ζακχαιε σπευσας (5660) καταβηθι (5628) σημερον γαρ εν τω οικω σου δει (5719) με μειναι (5658)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܣܬ݁ܰܪܗ݈ܒ݂ ܚܽܘܬ݂ ܙܰܟ݁ܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Zaccheus stopped and said to the Lord, ""Behold, Lord, half of my possessions I will give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I will give back four times as much."
NA26 – σταθεὶς (5685) δὲ Ζακχαῖος εἶπεν (5627) πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ (5628) τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, (5723) κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, (5719) καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα (5656) ἀποδίδωμι (5719) τετραπλοῦν.
WH – σταθεις (5685) δε ζακχαιος ειπεν (5627) προς τον κυριον ιδου (5640) τα ημισια μου των υπαρχοντων (5723) κυριε [ [τοις] | τοις ] πτωχοις διδωμι (5719) και ει τινος τι εσυκοφαντησα (5656) αποδιδωμι (5719) τετραπλουν
PES – ܩܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܟ݁ܰܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦ݁ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܢܶܟ݂ܣܰܝ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܓ݂ܶܠܙܶܬ݂ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܦ݁ܳܪܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile