Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:22

New American Standard Bible
Luke 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "He said to him, 'From your own lips I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am a demanding man, taking up what I did not lay down, and reaping what I did not sow?
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω (5692) σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις (5715) ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, (5748) αἴρων (5723) οὐκ ἔθηκα (5656) καὶ θερίζων (5723) οὐκ ἔσπειρα; (5656)
WH – λεγει (5719) αυτω εκ του στοματος σου κρινω (5692) σε πονηρε δουλε ηδεις (5714) οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι (5719) αιρων (5723) ο ουκ εθηκα (5656) και θεριζων (5723) ο ουκ εσπειρα (5656)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܐܶܕ݁ܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܶܬ݂ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile