Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:36

New American Standard Bible
Luke 1:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And behold, even your relative Elizabeth herself has conceived a son in her old age, and she who was called infertile is now in her sixth month.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) Ἐλισάβετ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν (5758) υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν (5748) αὐτῇ τῇ καλουμένῃ (5746) στείρᾳ·
WH – και ιδου (5640) ελισαβετ η συγγενις σου και αυτη συνειληφεν (5754) υιον εν γηρει αυτης και ουτος μην εκτος εστιν (5719) αυτη τη καλουμενη (5746) στειρα
PES – ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܐܰܚܝܳܢܬ݁ܶܟ݂ܝ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܗ ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile