Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:39,65

New American Standard Bible
Luke 1:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now at this time Mary arose and went in a hurry to the hill country, to a city of Judah,
NA26 – Ἀναστᾶσα (5631) δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη (5675) εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,
WH – αναστασα (5631) δε μαριαμ εν ταις ημεραις ταυταις επορευθη (5675) εις την ορεινην μετα σπουδης εις πολιν ιουδα
PES – ܩܳܡܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ݈ܬ݂ ܒ݁ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 1:65
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Fear came on all those living around them; and all these matters were being talked about in all the hill country of Judea.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας (5723) αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο (5712) πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,
WH – και εγενετο (5633) επι παντας φοβος τους περιοικουντας (5723) αυτους και εν ολη τη ορεινη της ιουδαιας διελαλειτο (5712) παντα τα ρηματα ταυτα
PES – ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile