Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:6

New American Standard Bible
Luke 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι (5740) ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
WH – ησαν (5707) δε δικαιοι αμφοτεροι εναντιον του θεου πορευομενοι (5740) εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωμασιν του κυριου αμεμπτοι
PES – ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile