Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:66

New American Standard Bible
Luke 1:66
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who heard {them} kept {them} in mind, saying, "What then will this child {turn out to} be?" For indeed the hand of the Lord was with him.
NA26 – καὶ ἔθεντο (5639) πάντες οἱ ἀκούσαντες (5660) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, (5723) Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; (5704) καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν (5713) μετ αὐτοῦ.
WH – και εθεντο (5639) παντες οι ακουσαντες (5660) εν τη καρδια αυτων λεγοντες (5723) τι αρα το παιδιον τουτο εσται (5695) και γαρ χειρ κυριου ην (5707) μετ αυτου
PES – ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܟ݁ܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile