Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:80

New American Standard Bible
Luke 1:80
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the child grew and was becoming strong in spirit, and he lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel.
NA26 – Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο (5712) πνεύματι, καὶ ἦν (5713) ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
WH – το δε παιδιον ηυξανεν (5707) και εκραταιουτο (5712) πνευματι και ην (5707) εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως αυτου προς τον ισραηλ
PES – ܛܰܠܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile