Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:9

New American Standard Bible
Luke 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – according to the custom of the priestly office, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense.
NA26 – κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι (5658) εἰσελθὼν (5631) εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,
WH – κατα το εθος της ιερατειας ελαχεν (5627) του θυμιασαι (5658) εισελθων (5631) εις τον ναον του κυριου
PES – ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܛܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܘܥܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile