Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:1

New American Standard Bible
Luke 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On one of the days while He was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders confronted {Him,}
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος (5723) αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου (5734) ἐπέστησαν (5627) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
WH – και εγενετο (5633) εν μια των ημερων διδασκοντος (5723) αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζομενου (5734) επεστησαν (5627) οι αρχιερεις και οι γραμματεις συν τοις πρεσβυτεροις
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile