Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:20

New American Standard Bible
Luke 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {so} they watched Him closely, and sent spies who pretended to be righteous, in order that they might catch Him in {some} statement, so that they {could} hand Him over to the jurisdiction and authority of the governor.
NA26 – Καὶ παρατηρήσαντες (5660) ἀπέστειλαν (5656) ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους (5740) ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, (5750) ἵνα ἐπιλάβωνται (5638) αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι (5629) αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
WH – και παρατηρησαντες (5660) απεστειλαν (5656) εγκαθετους υποκρινομενους (5740) εαυτους δικαιους ειναι (5721) ινα επιλαβωνται (5638) αυτου λογου ωστε παραδουναι (5629) αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܳܫܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܝܢ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕ݁ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile