Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:20

New American Standard Bible
Luke 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {so} they watched Him closely, and sent spies who pretended to be righteous, in order that they might catch Him in {some} statement, so that they {could} hand Him over to the jurisdiction and authority of the governor.
NA26 – Καὶ παρατηρήσαντες (5660) ἀπέστειλαν (5656) ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους (5740) ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, (5750) ἵνα ἐπιλάβωνται (5638) αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι (5629) αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
WH – και παρατηρησαντες (5660) απεστειλαν (5656) εγκαθετους υποκρινομενους (5740) εαυτους δικαιους ειναι (5721) ινα επιλαβωνται (5638) αυτου λογου ωστε παραδουναι (5629) αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܳܫܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܝܢ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕ݁ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile