Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:37

New American Standard Bible
Luke 20:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But {as for} the fact that the dead are raised, even Moses revealed {this} in the {passage about the burning} bush, where he calls the Lord THE GOD OF ABRAHAM, THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB.
NA26 – ὅτι δὲ ἐγείρονται (5743) οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν (5656) ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει (5719) κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ·
WH – οτι δε εγειρονται (5743) οι νεκροι και μωυσης εμηνυσεν (5656) επι της βατου ως λεγει (5719) κυριον τον θεον αβρααμ και θεον ισαακ και θεον ιακωβ
PES – ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܒ݁ܰܕ݁ܶܩ ܐܰܕ݂ܟ݁ܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile